பொதுவான நூல்கள் - அறிவியல் இயக்கம் - அறிவியல்

சமையலறையில் விஞ்ஞானம்

Author Name                :    ஆா். இராமானுஜம், ஏ. வள்ளிநாயகம்,சு.பாலகுருநாதன்

Publication Name     :   அறிவியல் வெளியீடு

Year of the Edition    :   2014

60.00 Availability: In stock

Quick Overview:

சாதாரண சமையலறையில் இவ்வளவு அறிவியல் உள்ளதா? என ஆச்சாியபடும் அளவிற்கு இந்த புத்தகம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண சமையலறையில் இவ்வளவு அறிவியல் உள்ளதா? என ஆச்சாியபடும் அளவிற்கு இந்த புத்தகம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
    Quantity:
http://www.healthprose.org/