பொதுவான நூல்கள் - அறிவியல் இயக்கம் - அறிவியல்

வருகிறது ஐசான் வால் நட்சத்திரம்

Author Name                :    சி. இராமலிங்கம்

Publication Name     :   அறிவியல் வெளியீடு

Year of the Edition    :   2013

35.00 Availability: In stock

Quick Overview:

ஊா்ட் மேகத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன் தன் பயணத்தை தொடங்கி தற்பொழுது நம் சூாிய குடும்பத்திற்குள் பயணித்து வரும் ஐசான் ... ஊா்ட் மேகத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன் தன் பயணத்தை தொடங்கி தற்பொழுது நம் சூாிய குடும்பத்திற்குள் பயணித்து வரும் ஐசான் நட்சத்திரம் பற்றி அறிய இந்நூல் உதவுகிறது
    Quantity:
http://www.healthprose.org/