பொதுவான நூல்கள் - அறிவியல் இயக்கம் - அறிவியல்

முதற்றே உலகு

Author Name                :    சு. தினகரன்

Publication Name     :   அறிவியல் வெளியீடு

Year of the Edition    :   2015

60.00 Availability: In stock

Quick Overview:

காடுகள் தொடங்கி மரபணு மாற்றுத் தொழில்நுட்பம் வரை எப்படி இப்புவியின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குறித்த முயற்சிகளின் தொகுப்பே ... காடுகள் தொடங்கி மரபணு மாற்றுத் தொழில்நுட்பம் வரை எப்படி இப்புவியின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குறித்த முயற்சிகளின் தொகுப்பே இந்நூல்
    Quantity:
http://www.healthprose.org/