பொதுவான நூல்கள் - அறிவியல் இயக்கம் - அறிவியல்

காலநிலை பருவகால மாற்றமும் புவியின் பாதிப்பும்

Author Name                :    பேரா.சோ.மோகனா

Publication Name     :   அறிவியல் வெளியீடு

Year of the Edition    :   2015

15.00 Availability: In stock

Quick Overview:

காலநிலை மாற்றங்களை அறிவியல் வழியாக எடுத்துரைக்கிறது இந்நூல் காலநிலை மாற்றங்களை அறிவியல் வழியாக எடுத்துரைக்கிறது இந்நூல்
    Quantity:
http://www.healthprose.org/